Uppdaterad 2023-03-27 / SP

Medlemsmöten

I klubben skall, enligt stadgarnas 3:e kap, årsmöte genomföras årligen. Därutöver kan extra möte sammankallas.

Tidpunkt

Årsmöte skall hållas årligen före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse

Kallelse jämte preliminär föredragningslista för årsmöte sker på klubbens hemsida senast tjugoen (21) dagar före mötet. Handlingar till mötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan senast 8 dagar före mötet.

Motion

Förslag till ärende (motion) att behandla vid årsmöte skall inges skriftligen (via brev eller e-post) till styrelsen senast den 1 januari mötesåret.

Extra möte

Styrelsen har rätt, och i vissa fall skyldighet. att sammankalla extra möte. 

Läs mer under respektive sidorubrik snett upp till höger.