Uppdaterad 2024-04-26 / Jep

Lokala regler 2024

De lokala reglerna för 2024 är på ett par punkter ändrade jämfört med 2023.
* Ändrad text för Onormala banförhållanden och organiska föremål.
* Begrepp Spelförbudszon. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som skall behandlas som mark under arbete.
* Myrstackar är nu Mark under arbete.

Reglerna finns i sin helhet som bifogad fil längst ner på sidan.


Golf spelas enligt gällande Regler för golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt dessa lokala regler.

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen och starthuset samt på hemsidan (www.viksbergsgolf.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt: Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.


1. Out of bounds (Regel 18)

Out of bounds anges av stolparna och eltrådarna som tillhör det strömförande viltstängslet utom på hål 9 där out of bounds markeras med vita stolpar.
Utöver det gäller att en boll som passerar den out of bounds-markerade vägen mellan hål 1 och hål 18 och är i vila på andra sidan vägen är out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.


2. Pliktområde (Regel 17)

Det röda pliktområdet längs hela vänstra sidan på både hål 11 och hål 16 är att betrakta som oändligt i sin utsträckning åt vänster.

OBS! Enligt definition i Rules of Golf är alla dammar, diken och övriga områden, avsedda att leda vatten, att betrakta som röda pliktområden även om de inte är markerade med plattor eller pinnar.


3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Boll som träffar ledningstråd
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).
Om spelaren spelar om slaget men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas men spelaren har inte spelat från fel plats.

Boll som ligger nära elektriskt gränsstängsel
Om en spelares boll ligger på banan och inom 1 klubblängd från det elektriska gränsstängslet får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från stängslet och är på samma avstånd från hålet.


4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som skall behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligtRegel 16.1
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Myrstackar på banan är, enligt spelares val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1

b) Oflyttbara tillverkade föremål

  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
  2. Avståndsmarkeringar med plattor för 100, 150 respektive 200 meter på fairway. 

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning i tävling beslutad av SGF och/eller SöGDF
Under en sådan tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen och deltagaren har ett giltigt tillstånd från sin hemmaklubb att använda transportmedel.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln:
Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket brott mot denna lokala regel gjorts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.


6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Plikt: se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.


7. Scorekortsansvar

Regel 3.3b (resultathantering i slagspel).

(2). Om en spelare vid tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten. Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.


Beslutade av Viksbergs GK styrelse 2024-04-17./Godkända av SöGDF regel- och handicapkommitté 2024-04-26.


Ladda ned