Uppdaterad 2022-04-04 / SP

Lokala regler 2022

De lokala reglerna för 2022 är på ett par punkter ändrade jämfört med 2021.

 • Pliktområden (p 2) har tillkommit. OBS! Allt till vänster om vattnet på hål 16 är pliktområde
 • Green (p 3) har tillkommit
 • Out of bounds under p 4 har justerats
 • Spelförbudszonen under p 5 har tagits bort (är MUA)

Vi avser att i huvudsak ta bort markeringar för pliktområden. OBS! Enligt definition i Rules of Golf är alla dammar, diken och övriga områden, avsedda att leda vatten, att betrakta som röda pliktområden även om de inte är markerade med plattor eller pinnar.

Reglerna finns i sin helhet som bifogad fil längst ner på sidan.


Golf spelas enligt gällande Regler för golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt dessa lokala regler.

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen och starthuset samt på hemsidan (www.viksbergsgolf.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt: Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.


1. Out of bounds (Regel 18)

Out of bounds anges av stolparna och eltrådarna som tillhör det strömförande viltstängslet utom på hål 9 där out of bounds markeras med vita stolpar.
Utöver det gäller att en boll som passerar den out of bounds-markerade vägen mellan hål 1 och hål 18 och är i vila på andra sidan vägen är out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.


2. Pliktområde (Regel 17)

Det röda pliktområdet längs hela vänstra sidan på hål 16 är att betrakta som oändligt i sin utsträckning åt vänster.

OBS! Enligt definition i Rules of Golf är alla dammar, diken och övriga områden, avsedda att leda vatten, att betrakta som röda pliktområden även om de inte är markerade med plattor eller pinnar.


3. Green (regel 13)

 • Undantag 2 till regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelas från green av misstag träffar:
 • spelaren
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.


4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Boll som träffar ledningstråd
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

Boll som ligger nära elektriskt gränsstängsel
Om en spelares boll ligger på banan och inom 1 klubblängd från det elektriska gränsstängslet får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från stängslet och är på samma avstånd från hålet.

Out of bounds
I sällskapsspel (ej i tävling) kan varje enskild boll, vid slag out of bounds, välja att använda regel 18.2b; med allmän plikt (2 slag) droppa en boll, inom två klubblängder, vid en punkt så nära som möjligt där bollen skar out of bounds-markeringen (bollreferenspunkten). Lättnadsområdet måste vara på spelfältet och får inte vara närmare hålet än bollreferenspunkten.


5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 4. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 2. Avståndsmarkeringar med plattor för 100, 150 respektive 200 meter på fairway. 

6. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning i tävling beslutad av SGF och/eller SöGDF
Under en sådan tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln:
Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket brott mot denna lokala regel gjorts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.


7. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Plikt: se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.


Beslutade av Viksbergs GK styrelse 2022-03-17./Godkända av SöGDF regel- och handicapkommitté 2022-04-03.


Ladda ned